Co je to inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání je systém, kde všechny děti (včetně těch se zdravotním postižením) mají automatické právo na vzdělání v běžné škole. U nás nerozdělujeme děti na ty
se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Každému dítěti se věnujeme
individuálně a poskytujeme mu podporu a vedení, ať už jsou jeho potřeby jakékoliv.

Inkluzivní vzdělávání

v  Jednom stromě

Každé dítě je v naší školce součástí třídy plné individualit. I když mluvíme jiným jazykem, máme nějakou diagnózu, nebo třeba nemůžeme chodit, všichni jsme neopakovatelné originály.

 

  • Poskytujeme vedení a podporu dětem s poruchami autistického spektra, vývojovou dysfázií, DMO, aj.
  • V týmu máme řadu odborníků – od speciálního pedagoga přes logopeda až po psychologa.
  • Provádíme pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství.
  • Spolupracujeme s Nautis Praha, o. s. Rytmus, SPC Štíbrova, SPC Tam tam, SPC pro děti se zrakovým postižením,  PPPP Praha 4, Centrem terapie autismu a dalšími organizacemi.

Poruchy autistického spektra

V našich školkách se můžete setkat s dětmi s poruchami autistického spektra:

 

  • Atypický autismus, dětský autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační porucha, jiné pervazivní vývojové poruchy, autistické rysy.
  • Jednotlivé poruchy komplikují mentální vývoj dítěte a v různé míře narušují oblasti komunikace, sociálních vztahů a abstrakce.
  • Projevy jednotlivých poruch jsou velmi různorodé a symptomy se různě kombinují. Každé dítě proto vyžaduje individuální přístup a péči.